DANH MỤC

Tài liệu cân điện tử

 1. Driver usb sang 232 cho phần mềm cân xe tải
 2. Tài liệu đầu hiển thị Keli
  Đầu hiển thị D2008FA Keli
  Đầu hiển thị XK D2008FA tiếng việt
  Đầu hiển thị XK 3118K8
  Đầu hiển thị D2002E
  – Đầu hiển thị D2008H
  Đầu hiển thị XK3118T12-C
  Đầu hiển thị XK3118T16
  Đầu hiển thị D30-1
 3. Tài liệu cân điện tử LS 015
  Cách lắp giấy cân điện tử LS 015
  Cách chỉnh IP cân điện tử LS 015
  – Cách chỉnh thời gian cân điện tử LS 015
  – Cách tạo sản phẩm mới trên cân điện tử LS 015
  – Cách sửa giá trên cân điện tử LS 015
 4.  Tài liệu cân điện tử UTE UPA Q 30kg
  – Cách sử dụng cân điện tử UTE UPA Q 30kg
  Cách kết nối phần mềm cân điện tử UTE UPA Q 30kg với phần mềm kiot việt
  – Cách hiệu chỉnh cân điện tử UTE UPA Q 30kg
 5.  Tài liệu cân điện tử UWAM
  – Cách sử dụng cân điện tử UWAM
  – Cách kết nối phần mềm cân điện tử UWAM với phần mềm
  Cách hiệu chỉnh cân điện tử UWAM
 6. Tài liệu cân điện tử UWAN
  Cách sử dụng cân điện tử UWAN
  -Cách kết nối phần mềm cân điện tử UWAN với phần mềm
  -Cách hiệu chỉnh cân điện tử UWAN
 7. Tài liệu cân điện tử Shinko GS
  Cách sử dụng cân điện tử Shinko GS
 8. Tài liệu cân điện tử TMA Pro
  Cách chỉnh xóa toàn bộ dữ liệu trên cân TMA Pro 
  Cách chỉnh IP cân điện tử TMA Pro
  Cách chỉnh thời gian cân điện tử TMA Pro
  Cách thêm sản phẩm mới trên cân điện tử TMA Pro
  Cách sửa giá trên cân điện tử TMA Pro                                                               
 9. Tài liệu cân điện tử CL-5200
  Cách lắp giấy cân điện tử CL-5200
  Cách chỉnh IP cân điện tử CL-5200
  – Cách chỉnh thời gian cân điện tử CL-5200
  – Cách tạo sản phẩm mới trên cân điện tử CL-5200
  – Cách sửa giá trên cân điện tử CL-5200